MR

De school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt. Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar: MR@ocleijpark.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en zijn van 19:30u – 21:30u in een van de vergaderruimtes van school.

Agenda

Publieksverslag (de secretaris verkort de uitgebreide verslagen van de MR voor externe publicatie)
MR documenten (jaarverslag, statuut, huishoudelijk reglement, notulen).

Klik hier voor het jaarverslag MR 2018-2019.

Wat is de medezeggenschapsraad?
Zoals de meeste scholen heeft ook Onderwijscentrum Leijpark een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een door de wet geregelde status. Voor een aantal zaken is het bestuur van de school verplicht een formeel advies aan de MR te vragen, voor andere zaken is er zelfs een goedkeuring van de MR vereist. Daarnaast kaart de MR ook zelf onderwerpen aan. De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers.

Waarom zou u als ouder in de MR zitting willen nemen?
Een argument zou kunnen zijn dat u een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Onderwijscentrum Leijpark wilt leveren. De MR fungeert daarbij als klankbord en beoordeelt en becommentarieert plannen van de directie. Het laten horen van de mening van de ouders/verzorgers is daarom onmisbaar.
Maar ook algemene interesse, de wens om een wat nauwere band met de school van uw zoon of dochter te hebben, kunnen argumenten zijn om uzelf voor de MR aan te melden.

Wat betekent het in de praktijk?
Inhoudelijk: de MR is meer bezig met beleidsmatige zaken (begroting, vernieuwingen, communicatie, vakantierooster ed.) dan met individuele belangenbehartiging.
Tijd: in principe wordt er 10 keer per jaar vergaderd, altijd in de avonduren. Het komt voor dat er tussendoor overleg nodig is. Ook het lezen van de stukken vergt tijd. Zo nodig kunt U deelnemen aan een cursus, specifiek gericht op MR-activiteiten.

 

Personeelsgeleding

Anja de Raad

Ik vind het heel belangrijk dat er een afvaardiging van het personeel meedenkt met het maken van beleid. Directie, ouders en personeel hebben niet altijd dezelfde belangen, ook hun referentiekader is logischerwijs anders. Dat is ook goed. Maar om die reden is het heel belangrijk dat er bij het maken van beleid met al die partijen rekening wordt gehouden. Dat er SAMEN gekeken wordt naar beleid/beslissingen dat zowel voor de leerlingen (ouders), school als personeel het beste is. Dat kan alleen als alle geledingen dezelfde informatie krijgen en daar in alle openheid over kunnen overleggen.
Momenteel zitten we midden in een periode van veranderingen en komen er nog de nodige aan. In een ver verleden heb ik ook al zitting gehad in de MR. Ik weet dus waar ik aan begin. Ik wil me graag inzetten voor een MR die er mede voor zorg kan dragen dat onze school de juiste keuzes maakt en voor zowel leerlingen/ouders als personeel een fijne plek is om te verblijven.


Marie-Louise Vugts

Ik ben Marie-Louise Vugts en werk sinds 1988 op Onderwijscentrum Leijpark.

Buiten ’t VMBO en EMB afdeling, heb ik in deze jaren in alle andere afdelingen met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Sinds september 2014 werk ik als Ambulant begeleider binnen het Primair onderwijs in SWV De Kempen.  Vanuit het personeel heb ik me kandidaat gesteld om lid te worden van MR.
Op deze manier wil ik eens (in)zicht krijgen op (te nemen) besluiten en regelingen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van onze school. Met een open positief vizier wil ik me hiervoor in gaan zetten. Hierbij wil ik gebruik maken van duidelijke, heldere communicatie met mijn ‘blik’ op de toekomst van onze school gericht.


Erica van Baal 

Ik werk sinds 1993 als klassen-assistent op Onderwijscentrum Leijpark. Ik heb al die jaren ondersteund in de groepen van het basisonderwijs. Ook houd ik me al jaren bezig met het rooster van de klassen-assistentes. Maar al die tijd heb ik me eigenlijk niet bezig gehouden met het schoolbeleid. Voor mezelf was ik op zoek naar meer verbreding van mijn werk. Tegelijkertijd was de MR op zoek naar een personeelslid vanuit het ondersteunend personeel die lid wilde worden van de MR. Daar zag ik voor mezelf een uitdaging. Nu zit ik sinds januari 2017 in de MR. Veel van de beleidstukken vind ik nog lastig om te begrijpen, maar dat komt langzaamaan wel. Mijn vele ervaring die ik hier op school heb opgedaan kan ik binnen de MR wel goed gebruiken.

 

 

Oudergeleding

Renate Kortekaas

Mijn naam is Renate Kortekaas. Ik ben getrouwd met Robin en wij hebben 3 zonen. Alle 3 op Onderwijscentrum Leijpark. Thomas is 10 en Steven en Jesse zijn 5. Ook hebben we een hond, Muppet. Muppet is een Schapendoes en we gaan hem zelf trainen naar hulphond. Ik ben holistisch energetisch masseur en doe dit werk vanuit huis.
In het verleden heb ik ook in de cliëntenraad van de dagbehandeling van Sterk Huis gezeten en dat vond ik erg leuk om te doen. Omdat ik 3 kinderen in 3 verschillende klassen heb, heb ik veel contact met ouders. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de MR!


Anouk Nouwens

Mijn naam is Anouk Nouwens en sinds september 2016 als ouder betrokken bij de MR. Ik werk als verzuimadviseur bij een zorginstelling. Als ouder wil ik graag actief betrokken zijn bij de school van mijn zoon Stijn en mee kunnen denken over een optimale organisatie van Onderwijscentrum Leijpark. Daarbij ook zeker de belangen van de ouders en de kinderen niet uit het oog te verliezen. Ook vind ik een duidelijke communicatie naar zowel personeel, ouders als alle kinderen van Onderwijscentrum Leijpark belangrijk en wil daar mijn steentje aan bij kunnen dragen.


Jeroen Molenschot

Mijn naam is Jeroen Molenschot en getrouwd met Jolanda Wolters. Samen hebben we 3 kinderen waarvan de jongste (Marijn) op Onderwijscentrum Leijpark zit. Vanaf het eerste jaar ben ik lid, en uiteindelijk, voorzitter van de oudervereniging geworden. In 2017 heb ik mezelf verkiesbaar gesteld voor de MR. Ik wil graag mee kijken naar de toekomstplannen van de school. Hoe houden we passend onderwijs leefbaar en betaalbaar voor het kind, de docenten, de ouders en verdere belanghebbende. Daar aan mee werken was mijn drijfveer om mijn inzet te verplaatsen van de OV naar de MR. Ik heb geen ervaring in het onderwijs maar heb in het bedrijfsleven in de OR gezeten en ben ondertussen al jaren actief in het management. Ik hoop deze ervaring in te kunnen zetten om als MR-lid de koers van de school positief te beïnvloeden.


Frans Molkenboer (voorzitter)

Mijn naam is Frans Molkenboer en vader van drie fantastische kinderen, waarvan de middelste; mijn zoon Tijn op Onderwijscentrum Leijpark zit sinds december 2016. Ik heb hem in deze periode op zien bloeien dankzij het gemotiveerde team dat met passie aan de slag is en denk binnen de MR me hard te kunnen maken dat dit zo blijft en dat dit geldt voor alle leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark. Ik wil bijdragen aan het opbouwen van een krachtige MR die de school in deze sterk veranderende tijd kan steunen in het nemen van maatregelen. Maatregelen waarbij steeds het belang van de leerlingen op 1 staat. De doelgroep wijzigt en zal aan de organisatie veranderkracht vragen. Naar mijn idee is er winst te halen in de samenwerking tussen onderwijs en zorg binnen de school.

Ik ben in mijn werk steeds aan de slag op het snijvlak van zorg en onderwijs. Ik heb als leerkracht en adjunct-directeur gewerkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO Parcours en Sg. de Keyzer) en ben clustermanager binnen Amarant (het Dr. Leo Kannerhuis Brabant) geweest. Momenteel ben ik werkzaam binnen stichting de As. Stichting de As richt zich op de begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ik heb door mijn werkervaring veel kennis over het effectief organiseren van kindgerichte oplossingen waarbij onderwijs en zorg beide van belang zijn.